Arbetsplikt

För att SBK ska kunna verka som allmännyttig ideell förening, måste arbeten inom klubben i första hand utföras av medlemmar.

 • Registrerad båtägare mellan 19 och 71 år (71+ frivilligt) som nyttjar klubbens hamnar och varv (Mälarbadet, Karlberga och Slandö Kalv) är skyldig att utföra arbetsuppgifter i klubben. Arbetspliktig medlem som inte har rimliga skäl att bli befriad, har arbetsplikt.
 • Arbetet kan vara av praktisk natur eller administrativt arbete. Överenskommelse om frihet från arbetsplikt görs med styrelsen efter skriftlig hemställan. Styrelse och andra funktionärer utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag.
 • Antal timmar arbetsplikt är normalt bestämt till 10, men kan ändras av styrelsen efter behov i början på året.
 • För ej uppnådd minimitid debiteras båtägare en fastställd avgift vid årets slut.
 • Arbetsinnehåll och tillfällen redovisas på hemsidan och genom anslag på varven. Uppmaning till arbetsplikt kan också komma att skickas ut via SMS.
 • Det är varje arbetspliktig medlems eget ansvar att utföra fastställda antal arbetstimmar och för undvikande av fel är du skyldig att själv förvissa Dig om att du är antecknad i arbetsjournalen.
 • När kan du jobba?

 • Ange veckor
 • Ange veckor
 • Ange veckor
 • Kontaktuppgifter