Arbetsplikt 2021

För att SBK ska kunna verka som allmännyttig ideell förening, måste arbeten inom klubben i första hand utföras av medlemmar.

Samtliga registrerade båtägare i Södertälje båtklubb har arbetsplikt med utsatta arbetstillfällen enligt ett förutbestämt schema som styrelsen anslår vid årets början.

Tekniska kommittén kan även kalla till arbetstillfällen med kort varsel vid tex akuta arbeten som bör utföras med kort varsel.

Medlem har möjlighet att via formuläret nedan visa intresse inom olika arbetsmoment som kan förekomma inom verksamheten.

Arbetet kan vara av praktisk natur eller administrativt arbete. Överenskommelse om frihet från arbetsplikt görs med styrelsen efter skriftlig hemställan. Klubbens funktionärer utför sin arbetsplikt genom sitt förtroendeuppdrag För ej utförd arbetsplikt debiteras båtägare en av årsmötet fastställd avgift vid årets slut. Det är varje arbetspliktig medlems eget ansvar att utföra tilldelade arbetsuppgifter och för undvikande av fel är du skyldig att själv förvissa dig om att du är antecknad i arbetsjournalen.

  • Här kan du beskriva dina önskemål